New announcement. Learn more

Back to Blog

44e nieuwsbrief: Een blij weerzien in Cambodja & zóveel kansen

Dit ruikt als, voelt als, proeft als … We staan op het vliegveld in Phnom Penh en - wow - wat is het goed om daar weer als gezin te zijn! Het is februari 2024 en we hebben een mooi programma voor de boeg. Vrienden ontmoeten, Shalom Valley zien, getuigen, delen, genieten, bemoedigen, reflecteren. Het voelt zo vertrouwd allemaal…We vinden het leuk in deze brief weer een stukje uit ons leven met jullie te delen. Wat kijken we met veel dankbaarheid terug op afgelopen periode!Sinds onze terugkeer...

May 27, 2024

44th Newsletter: A happy reunion in Cambodia & so many opportunities…

This smells like, feels like, tastes like ... We are at the airport in Phnom Penh and - wow - how good it is to be there again as a family! It is February 2024 and we have a great program ahead of us. Meeting friends, seeing Shalom Valley, witnessing, sharing, enjoying, encouraging, reflecting. It all feels so familiar….We enjoy sharing another piece of our lives with you in this letter. We look back on the past period with much gratitude!Ever since our return to the Netherlands - 4 years ago ...

May 26, 2024

43e nieuwsbrief: Shalom Valley bestaat 5 jaar! 🎉

“Soom swakum bong” - hartelijk welkom ‘oudere’. Zo klonk het welkom toen we aankwamen in Cambodja. Wat was het goed elkaar weer te ontmoeten en te zien hoe het werk doorgaat en tot rijke zegen is.Ken je het lied op de foto? Tijdens onze tijd op Shalom Valley zongen we het een aantal keer: You are awesome in this place, Mighty God! - Machtige God, U bent geweldig op deze plek! Dat zagen we ook aan de gezichten van de mensen om ons heen (en jullie zien het op de foto’s). Dat hoorden we i...

December 13, 2023

43th Newsletter: Shalom Valley is celebrating its 5th anniversary! 🎉

"Soom swakum bong" - warm welcome 'elder'. That's how the welcome sounded when we arrived in Cambodia. How good it was to meet again and see how the work continues and is a rich blessing.Do you know the song in the picture? During our time at Shalom Valley, we sang it several times: You are awesome in this place, Mighty God! - Mighty God, You are awesome in this place! We saw it in the faces of those around us (and you can see it in the pictures). We heard that in the testimonies of the Alongsid...

December 12, 2023

42e nieuwsbrief: Wie volg jij & wie volgt jou?

Meesterschap betekent “het vermogen hebben om aan een taak te werken, doelen te stellen, problemen op te lossen en resultaten te behalen". We leven in een wereld die een bepaald niveau van ‘meesterschap’ vereist in ruil voor geld om te leven, en in die zin is het een basisbehoefte. Kunstenaars en dichters, atleten en geleerden en zelfs kinderen die in bomen klimmen zoeken ‘meesterschap' al dan niet voor een beloning of erkenning. De behoefte aan ‘meesterschap’ is onderdeel van ons me...

September 26, 2023

42th Newsletter: Who are you following & who is following you?

Mastery means "having the ability to work on a task, set goals, solve problems and achieve results." We live in a world that requires a certain level of mastery in exchange for money to live, and in that sense it is a basic need. Artists and poets, athletes and scholars and even children who climb trees seek mastery whether for reward or recognition or not.The need for mastery is part of our humanity. We can trace this back to God's command to man in Genesis to positively have mastery over the -...

September 25, 2023

41e nieuwsbrief: "Ownership"

Iemand stelde me eens de vraag: “Stel, je huurt een auto, was je die dan voor je hem terugbrengt?” Ehhm, nee dacht ik, dat doet het verhuurbedrijf toch voor je?“En je eigen auto, was je die?” Ik herinner me mijn eerste auto - een VW Kever - natuurlijk waste ik die! Vaste prik op zaterdag-morgen. Dát is ‘ownership’. Omdat iets van jou is zorg je ervoor, koester je het, houd je ervan.Afgelopen maanden deelde ik in verschillende gemeenten vanuit de bergrede. Jezus kiest ervoor om 3 jaa...

May 15, 2023

41th newsletter, "Ownership"

Someone once asked me the question, "Suppose you rent a car, do you wash it before you return it?" Ehhm, no I thought, the rental company does that for you, right?"And your own car, do you wash it?" I remember my first car - a VW Beetle - of course I washed it! A regular thing on Saturday mornings. That's "ownership. Because something is yours you care for it, cherish it, love it. Last months I shared in several congregations from the Sermon on the Mount. Jesus chooses to invest 3 years in ...

May 14, 2023

40e nieuwsbrief, "Belonging"

Het is 1 januari 2023. We staan op Schiphol. ‘We’ zijn een groep reisgenoten. We kennen elkaar al wel, maar zullen elkaar de komende weken nog veel beter leren kennen. Samen gaan we onderweg naar Cambodja. Een gebed, een laatste groet - Cambodja here-we-come!We hadden ons voorbereid voor de reis, en tegelijkertijd wisten we niet wat we konden verwachten. Ik kende het land, maar de meeste anderen niet. Wat er in zo’n groep gebeurt voelde ik het beste toen we 2,5 week later weer op Schiphol ...

February 7, 2023

40th newsletter, "Belonging"

It is January 1, 2023. We are at Schiphol Airport. "We" is a group of travel companions. We already know each other, but will get to know each other much better in the coming weeks. Together, we will be on our way to Cambodia. A prayer, a last greeting - Cambodia here-we-come!We had prepared for the trip, but at the same time we didn't know what to expect. I knew the country, but most of the others did not. What happens in such a group I felt best when we were back at Schiphol Airport 2,5 weeks ...

February 6, 2023

Heb jij Jezus gezien?

2023 is een feit. Feestdagen, kerst, en de ‘rush’ die daar vaak bij komt kijken zijn weer voorbij. Herkenbaar? Ik zit op het moment van dit schrijven ergens op 10 kilometer hoogte boven de oceaan tussen Seoul en Phnom Penh.Een mooi moment om te reflecteren: “Heb ik Jezus deze kerst gezien?”Die vraag kwam bij me op, en ik stel hem ook maar gelijk aan jou.Heb jij Jezus gezien?Ik stelde deze vraag aan een vriend en hij zei direct ’ja’. Gelukkig! Zelf heb ik Hem ook gezien - ik vertel je...

January 23, 2023

39e nieuwsbrief, "Stilstaan & reflecteren"

In “Alice in Wonderland” staat Alice op een t-splitsing en vraagt aan de kat: “Welke weg moet ik nemen?” Waarop de kat antwoordt: “Het ligt eraan waar je naartoe wilt.” Alice: “Dat maakt me niet zoveel uit”. De kat: “Dan maakt het ook niet uit welke weg je neemt”. Stilstaan en reflecteren. Soms is dat nodig. Doe je nog de goede dingen? Heb je nog helder voor ogen waar je naar onderweg bent? Waar roept Jezus je voor? Even toegeven - ik heb de film “Alice in Wonderland” hel...

November 10, 2022

39th newsletter, "Slowdown & reflect"

In "Alice in Wonderland", Alice stands at a t-junction and asks the cat, "Which road should I take?" To which the cat replies, "It depends where you want to go." Alice: "I don't really care". The cat: "Then it doesn't matter which road you take either”. Standing still and reflecting. Sometimes this is necessary. Are you still doing the right things? Do you still have a clear vision of where you are heading? What is Jesus calling you to? Just admit it - I haven't seen the movie "Alice in Wonder...

November 9, 2022

38e nieuwsbrief, "Zomergroeten" ☀️

Het hitteplan is vandaag in werking en ik zit lekker in de tuin deze nieuwsbrief te schrijven. Pfoe, Cambodjaanse temperaturen. We werken naar de zomerbreak toe. Die hebben we nodig. Er is veel gebeurd. Veel mooie dingen. We zijn dankbaar en nemen je graag mee. Alongsiders gaat over samen oplopen. Elkaars ‘Alongsider’ zijn - in Jezus naam, want we willen Hem laten zien aan de mensen om ons heen. Zelf hebben wij ook een aantal Alongsiders, mensen die met ons oplopen. Op persoonlijk vlak, maar...

July 20, 2022

38th newsletter, "Summer greetings ☀️"

The heat plan is in effect today here in Holland and I am sitting in the garden writing this newsletter. Pfoe, Cambodian temperatures. We are working towards the summer break. We need it. A lot has happened. Many beautiful things. We are grateful and happy to take you with us. Alongsiders is about walking together. Being each other's 'Alongsider' - in Jesus' name, because we want to show Him to the people around us. We ourselves also have a number of Alongsiders, people who walk with us. On a pe...

July 19, 2022

37e nieuwsbrief, "Less of me"

Lampen uit, geluid aan en draaien maar. Het is nog maar een paar dagen geleden dat we in Almere met een hele groep mensen keken naar de documentaire over het leven van Johan Toet. Indrukwekkend - dat was het woord dat ik na de film vaak terug hoorde. En dat ging dan niet alleen over de film… De roller coaster waar de film je in meeneemt laat zich lastig vatten in woorden. Hoe beschrijf je het leven van een jonge man die zichzelf wil bewijzen omdat hij door zijn vader steeds afgewezen is, ...

May 19, 2022

37th newsletter, "Less of me"

Lights out, sound on and ‘of we go’. It was only a few days ago that we watched the documentary about Johan Toet's life with a whole group of people in Almere. Impressive - that was the word I often heard after the film. And it wasn't just about the film... The roller coaster that the film takes you on is difficult to put into words. How do you describe the life of a young man who wants to prove himself because his father has always rejected him, a young man who looks for it in drugs, has mo...

May 18, 2022

36e nieuwsbrief, "Our first decade"

‘The First Decade’, zo heet een album van Ralph van Manen, en ik heb het maar even opgezet tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief. Bijna 2 jaar terug in Nederland, na bijna 6 jaar Cambodja, een jaar Middelburg en een jaar Bijbelschool. 10 jaar geleden, in de zomer 2012 begon onze ‘zendingsreis’. Wat een avontuur!We willen getuigen van Gods grootheid en goedheid door deze jaren heen. Pak een bakje koffie of thee en ga er lekker voor zitten. Niet om te ontdekken hoe goed wij het hebben...

February 18, 2022

36th newsletter, "Our first decade"

The First Decade' is the name of an album by Ralph van Manen, and I put it on while writing this newsletter. Almost 2 years back in the Netherlands, after almost 6 years Cambodia, one year Middelburg and one year Bible school. 10 Years ago, in the summer of 2012, our 'missionary journey' started. What an adventure!We want to testify of God's greatness and goodness throughout these years. Grab a cup of coffee or tea and sit back and relax. Not to find out how well we have done - that is disappoin...

February 17, 2022

35e nieuwsbrief, "Ben ik een Christen...?"

Deze vraag kwam uit de mond van een jongere zus - Iris - en was gericht aan haar Alongsider, laten we haar Sanne noemen. Sanne loopt al een behoorlijke tijd naast Iris, maar deze vraag verraste haar toch een beetje. “Wat bedoel je?”, vroeg ze terug.(Lees verder de download de nieuwsbrief)...

November 26, 2021

35th newsletter, "Am I a Christian...?"

This question came from the mouth of a younger sister - Iris - and was addressed to her Alongsider, let's call her Sanne. Sanne has been walking alongside Iris for quite some time, but this question surprised her a bit. "What do you mean?", she asked back....

November 25, 2021

35e nieuwsbrief, "Ben ik een Christen...?" - GROOT LETTER

...

November 24, 2021

34e nieuwsbrief, Bijna vakantie!

Zijn jullie ook aan het aftellen? Als ik dit schrijf is het voor ons nog 7 dagen, en dan even lekker de stekker eruit: vakantie! Als we terugkijken naar wat er allemaal gebeurde over de afgelopen periode gaan we die vakantie moe, maar heel dankbaar in. Pak een bakje koffie, lees verder en wees bemoedigd.(Lees verder de download de nieuwsbrief)...

July 2, 2021

34th newsletter, Almost Holidays

Are you also counting down? As I write this, for us it is only 7 days left, and then we will be off: holiday! When we look back at what happened over the past period, we enter that holiday tired, but very grateful. Grab a cup of coffee, read on and be encouraged....

July 1, 2021

34e nieuwsbrief, Bijna vakantie - GROOT LETTER

...

June 30, 2021 Posts 1-25 of 42 | Page next